Photo: Tiny Planet Mount Douglas

  14 Kudos Don'tmove!